Нові штрафи і трудове законодавство

event 19:41 П’ятниця 13 Лютого 2015 НАШІ ІНІЦІАТИВИ

2p_24164_1_gallerybig9 січня 2015 року Верховна Рада України прийняла ЗАКОНОПРОЕКТ   № 1877 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни посилення фіскального та адміністративного тиску на доходи фізичних осіб”. Ці зміни здебільшого стосуються встановлення штрафів  щодо трудового законодавства і посилення відповідальності.  Зокрема, раніше в разі його порушення контролери застосовували штрафи, установлені Кодек­сом України про адміністративні правопорушен­ня (КУпАП), то тепер штрафи визначено й у самому Кодексі законів про працю України (КзпП). Так, у новій редакції КЗпП викладено ст. 265 “Відповідальність за порушення законодав­ства про працю”, яка передбачає більш конкретну відповідальність, а саме застосування фінансових санкцій (штрафів).

Варто наголосити, що штрафи є фінансовими санкціями й не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України. Штрафи накладаються Держ­авною інспекцією України з питань праці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Без пере­вірки можуть бути накладені штрафи на підставі рішення суду про оформлення трудових від­носин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору. Виконання постано­ви Державної інспекції з праці покладається на Державну виконавчу службу. При цьому сплата штрафу не звільняє від усу­нення порушень трудового законодавства.

У новій редакції викладено ст. 41 КУпАП, якою встановлюється відповідальність за порушення ви­мог законодавства про працю та про охорону пра­ці. Також внесено зміни до ст. 172 Кримінального кодексу України (ККУ), що встанов­лює відповідальність за грубе порушення трудово­го законодавства.

Також внесено зміни до ст. 35 Закону України “Про оплату праці”, згідно з якими зменшено перелік органів, що контролюють дотримання законодавства про оплату праці. Тепер контроль здійснюють тільки Державна інспекція з праці та податкові органи.

Подаємо основ­ні порушення трудового законодавства і відпові­дальність, яку за них передбачено вищевказаними кодексами України

інімальна заробітна плата на 2015 рік в Україні вcтановлюється Закoном “Про держбюджет на 2015 рік” за поданням Кaбінeту Міністрів України (Мінфіну) і включно по листопад 2015 року буде становити 1 тис. 218 грн.)

Кодекс законів про працю України

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення тру­дового договору, оформлення працівника на неповний робо­чий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, і виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску та податків30-кратний розмір мінімальної зарплати,установленої законом на момент вияв­лення порушення, за кожно­го працівника, щодо якого вчинено пору­шення (тобто 36540 грн.)

ст. 265 КЗпП

Порушення встановлених термінів виплати зарплати праців­никам, інших виплат, передбачених законодавством про пра­цю, більше ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі3-кратний розмір мінімальної зарплати (тобто 3654 грн.)

ст. 265 КЗпП

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці10-кратний розмір мінімальної зарплати за кожного пра­цівника, щодо якого здійснено порушення (тобто 12180 грн.)

ст. 265 КЗпП

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазна­чених вище1 розмір мінімальної зарплати(тобто 1218 грн.)

ст. 265 КЗпП

Кодек­с України про адміністративні правопорушен­ня

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, порушення термінів видачі документів про трудову діяльність на вимогу працівників, а також інші по­рушення вимог трудового законодавствавід 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1700 грн.)ст. 41 КУпАП
Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі дії, учинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину ві­ком до 14 років чи дитину-інвалідавід 100 до 300неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн. до 5100 грн.)ст. 41 КУпАП
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, щодо яких ухвалено рішення про оформлення документів для розв’язання питання про надан­ня статусу біженця, на умовах трудового договору без дозво­лу на застосування праці іноземця або особи без громадян­ствавід 500 до 1000неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн. до 17000 грн.)ст. 41 КУпАП
Повторне протягом року вчинення аналогічного порушен­ня, за яке особу вже було піддано адміністративному стяг­неннювід 1000 до 2000неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 грн. до 34000 грн.)ст. 41 КУпАП

Кримінальний кодекс України

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих моти­вів або інше грубе порушення законодавства про працювід 2000 до 3000неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34000 грн. до 51000 грн.) або позбавлення пра­ва обіймати певні посади чи провади­ти певну діяльність на термін до трьох років, або виправні роботи терміном до двох років.(Раніше штраф був до 850 грн.)ст. 172 ККУ
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або щодо неповноліт­нього, вагітної жінки, одинокого батька, матері чи особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину-інвалідавід 3000 до 5000неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51000 грн. до 85000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи провадити пев­ну діяльність на термін до п’яти років,або виправні роботи терміном до двох років,або арешт терміном до шести мі­сяців. (Раніше штраф був від 850 грн. до 1700 грн.)ст. 172 ККУ
Останні новини
03.06.2023, Субота
02.06.2023, П’ятниця
01.06.2023, Четвер
31.05.2023, Середа
Читати більше новинarrow_forward